Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                             МИСИЯ

                               ЦЕЛИ                   Клуб  "Отворено общество"                  ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                    е юридическо лице с нестопанска цел,                                           ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ  

                                        сдружение за извършване на обществено-полезна дейност.                             ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО

                                 Клубът работи за утвърждаване на демократичните  практики в 

                       местното самоуправление и гражданското образование, хуманизиране на

              социалната и околната среда, за разгръщането на духовния и научен потенциал и съхранението

   на  културната идентичност на града.